Interns Mentored by Yang Song
  • Nam Nguyen (Cornell)
  • Tianyi Wu (UIUC)
  • Ahmed Hassan (Michigan)
  • Zhen Liao (Nankai, China)
  • Tong Xia (Stanford)
  • Hongning Wang (UIUC)
  • Zhaohui Wu (Penn State)
  • Ali Elkahky (Columbia)
  • Neil Shah (CMU)
  • Liu Yang (UMass)